Endüstriyel Zemin

Hardtop Beton Yüzey Sertleştiricileri

Beton yüzey sertleştiricileri betonun üst yüzeyinde aşınma dayanımı yüksek, emiciliği çok düşük, yüksek mukavemetli dekoratif yüzeyler elde etmek için kullanılan malzemelerdir. Temel olarak portland çimento ve kuartz kumunun karışımıdan oluşan beton yüzey sertleştiricileri kullanıma hazır karışım halinde de birçok üretici tarafından sunulmaktadır.

HARDTOP bu alanda şantiyede yapılan karışımlardan ve diğer bazı ürünlerden farklı olarak hazırlanmaktadır.

ÇİMENTO - KATKILAR
Beton yüzey sertleştirici içinde bulunan çimento oldukça önemlidir. HARDTOP serisi beton yüzey sertleştiricileri PÇ 52.5 standartına uygun yüksek nitelikli portland çimentosu içerir.

Bununla birlikte çimentonun modifiye edilerek daha yüksek mukavemet değerlerine ulaşması için mikrosilika eklenmektedir. Çimento tanecikleri arasındaki boşluklar tamamen doldurulmakta dayanım artmakta, emicilik ise büyük ölçüde azalmaktadır.

Toz süper akışkanlaştırıcılar ile düşük su oranlarında ( özellikle hızlı priz alan betonlarda ve sıcak iklim koşullarında yapılan uygulamalarda ) bile malzeme kolay işlenebilmektedir. Bu da mazemenin bitmiş mukavemet değerlerini artırmaktadır.

Çekme önleyici katkılar ile yüzey sertleştirici uygulamalarında ortaya çıkan mikro çatlaklar ile kılcal çatlaklar ortadan kaldırılmaktadır.

Toz polimerler ile yüzey sertleştiricilerin darbelere karşı kolay kırılmaması, gerek kendi içinde gerekse alt betona daha iyi yapışması sağlanmaktadır.

RENKLENDİRME
Yüzey sertleştiricilerine daha dekoratif bir görünüm kazandırmak için inorganik pigmentler konulabilir. Bu pigmentlerin eşit miktarda ve homojen olarak karıştırılması bitmiş yüzeydeki dalgalanmaların en aza indirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca kullanılacak pigmentin fazla olması malzemenin mukavemet değerlerini olumsuz yönde etkiler.

AGREGA
Yüzey sertleştiricinin karakteristiğini belirleyen en önemli unsur agregadır. Yüksek nitelikli kuartz, korunt, silisyum karbür ve korozyona dayanıklı metalik agregalar kullanılabilir.

Bunların dışında sıva kumları, milli kumlar, hematit ve magnetit gibi minerallerin kullanımı doğru değildir. Zira bu malzemeler ile dayanıklı bir zemin oluşturmak mümkün değildir.

Agreganın niteliği kadar tane büyüklüğü de önemlidir. Belirli tane büyüklüklerindeki agregaların karışımı ile elde edilen yüzey sertleştirici tek tip agrega ya da gelişigüzel agrega ile yapılan malzemelerden çok daha iyi sonuçlar verir.


Hardtop Nelerden Oluşur?

HARDTOP beton yüzey sertleştiricileri aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. Bu nedenle şantiyede yapılacak bir karışımdan, betonun üzerine serpilecek kum ya da çimnentodan çok daha başarılı sonuçlar verecektir. Alternatif malzemelere göre ise daha yüksek dayanım değerlerine sahip olduğu kanıtlanmıştır.


Hardtop Neden Daha Sağlamdır?

Tane büyüklüğü özel olarak ayarlanmış agregalar öncelikle yüksek yoğunlukta bir yapı oluşturur. Bu yapıda boşluklar çimento parçacıkları tarafından doldurulur.Çimento parçacıkları arasındaki çok küçük boşluklara ise mikro silika girmektedir. Bu yapı toz polimerler ile ayrıca desteklenmektedir.


Hardtop Neden Daha İyidir?

YÜKSEK DAYANIM
Kullanılan çimento ve katkılar nedeni ile benzer malzemelere göre daha yüksek dayanıma sahiptir.

ALT BETONA DAHA İYİ TUTUNMA
Alt betona gerek mekanik gerekse kimyasal olarak çok iyi tutunur. Uygulama sırasında ve kullanım aşamasında zeminden kesinlikle atmaz.

SAĞLAM YAPI
Agregaların sağlam yapısı, yüksek aşıma ve darbe direnci kaplamanın uzun ömürlü olmasını sağlar.

STANDART RENK
Standart ve homojen yapısı ile renk ve tonda dalgalanma yapmaz.

NİTELİKLİ PİGMENTLER
Yüksek nitelikli pigmentler ve bunların uygun oranlarda kullanımı ile renkli malzemelerde dahi mukavemet değerlerinde düşme olmaz. Malzeme sertleştikten sonra pigmentler ortama geçerek serbest kalmaz. Boyama yapmaz.

DAHA GEÇİRİMSİZ
Benzeri malzemelere göre mikro silika katkısı ile daha geçirimsiz bir yapısı vardır.

DAHA ELASTİK
Benzeri malzemelerden daha elastik bir yapı gösterir, ani darbelerden daha az etkilenir.


Hardtop™ Uygulamaları Teknik Bilgi Föyü

Beton 
Beton anolar içerisine dökülür ve suyunu vermeden mastar ya da vibro mastar ile sıkıştırılarak düzeltilir. 
Normal uygulamada aluminyum bir mastar anolar üzerinde gezdirilerek beton düzeltilir. Düzeltme işleminden sonra tepsi ile perdahlama yapılır. Tepsinin giremeyeceği zor ve dar alanlar tahta mala ile perdahlanır.
Vibro-mastar ile yapılan uygulamalarda aluminyum mastar ile tekrar üzerinden geçilerek gerekli düzgünlük temin edilir.

İlk Perdah
Beton üzerinde ayak izi kalması ile birlikte ( betona basan bir insanın yaklaşık 5 mm derinliğinde iz bırakması ) tepsi ile perdah yapılır
Tepsi perdahı betonun düzeltilmesi ve yüzey sertleştirici ile bütünleşmesi için açılmasını sağlar
Tepsi perdahı sırasında ano kenarları, çıkıntı ve girintiler keskin köşeler vs. öncelikle işlenmelidir. Zira bu bölgelerde beton daha hızlı çeker.

İlk Serpme İşlemi
HARDTOP ilk olarak toplam kullanılcak miktarın 2/3 kadar yüzeye perdah sonrası hemen serpilir . Serpme işlemine çekmenin hızlı olacağı alanlardan başlanır.

İkinci Perdah
İlk serpilen HARDTOP betondan su alarak nemlenir ve rengi koyulaşır bu durumda tepsi ile perdahlamaya geçilmelidir. Perdah makinasının giremediği yerler ve ano-duvar kenarları tahta mala ile perdahlanmalıdır. Bu uygulama HARDTOP un betona bağlanmasını ve iyice sıkışmasını sağlar.

İkinci Serpme İşlemi
İkinci perdah işleminden sonra geriye kalan 1/3 HARDTOP yüzeye serpilir. İkinci serpme işlemi ilk serpme işlemine göre dik yönde ve daha az geldiği düşünülen yerlere fazla uygulamak sureti ile serpilmelidir. 

Üçüncü Perdah
Serpilen malzemenin nemlenerek renk değiştirmesi ile birlikte tepsi ile perdaha geçilir. Bu tepsi ile son perdahlama işlemidir.

Mala Perdahı
Yüzey perdah makinasına bağlı çelik malalar ile iyice perdahlanır. Çelik mala perdahı sırasında uygulama ilerledikçe malalar daha geniş bir açı yapacak şekilde ayarlanarak istenilen yüzey kalitesi elde edilene kadar devam edilir.
Bu uygulama sırasında gerekli ise yüzey çok az su ile nemlendirilebilir.

DİKKAT
Beton dökülecek yüzey iyice sıkıştırılarak düzeltilmelidir.
Beton dökülmeden önce PE folyo (sera naylonu) serilmelidir.
Beton en az C 20 kalitede olmalıdır.
Beton en az 7.5 cm kalınlıkta dökülmelidir.
Çelik hasır kullanılarak betonun yük altında çatlaması önlenmelidir.
Mala perdahı sırasında çok fazla su kullanılmamalıdır.
Güneş, hava akımları ve 5 °C nin altındaki sıcaklıklarda çalışılmamalıdır.
Mala perdahı fazla yapılmamalıdır. Fazla perdah yüzeyi zayıflatır.
Perdah bitiminde yüzeyin kuruması ile birlikte kür membranı uygulanmalıdır.
Çekme derzleri beton kalınlığının ¼ olacak şekilde 2-4 gün içinde kesilmelidir.


Beton Kesimi Teknik Bilgi Föyü Beton Neden Kesilir?

Çekme derzi nedir ? 
Beton döküldükten sonra piriz alırken ısınır ( çimentonun su ile reaksiyona girmesi egzotermik olarak gerçekleşir ) ve bu ısınma nedeni ile genleşir. Daha sonra soğuyan betonda iç gerilmeler meydana gelmektedir. Bu gerilmeler beton içerisindeki zayıf noktalarda çatlama olarak ortaya çıkar. Bu çatlamaların kontrol altında belirli yerlerde oluşmasını sağlamak için çekme derzleri kesilir. Bu derzler betonun döküldüğü anoların dikine ve dökümü takiben hava sıcaklığına bağlı olarak 3-10 gün içinde yapılmalıdır.
Derz genişliği önemli değildir fakat derz derinliği beton kalınlığının ¼ ü kadar olmalıdır. 
UYGUN DERZ DOLGUSU : TETRA FUGA 100 yarı elastik epoksi derz dolgusu

Ano derzi nedir ?
Betonun döküldüğü anoların bulunduğu yerler dökümü takip eden 1-4 ay ( bu süre bazı durumlarda daha geç olabilir ) hafifçe çatlama yapar. Bu çatlamaların ortaya çıkması ile birlikte kesilmesi tavsiye edilir. İki betonun farklı zamanlarda dökülmesinden ötürü ortaya çıkan derz kesim işlemi ile düzeltilir. Bu derzin derinliği önemli değildir.
NOT : Ano derzlerinin düzgünlüğü kullanılan ano kalıpları ile sağlanabilir. Bu kalıplar sac büküm özel kalıplar olabileceği gibi L-profil kaynatılmış kutu profillerde kullanılabilir. Yuvarlak kenarlı ano kalıpları dökülen betonun üzerine yapışması ile düzgün olmayan derzlerin oluşmasına neden olabilir.
UYGUN DERZ DOLGUSU : TETRA FUGA 100 yarı elastik epoksi derz dolgusu

Genleşme derzi nedir ?
Beton tam kürünü aldıktan sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak genleşir ya da çeker. Bu haraketlerin betonda istenmeyen çatlama ve çalışma yapmasını engellemek için betonun yapısına göre ortalama 30 metre aralıklarda genleşme derzleri bırakılmalıdır. Bu derzler beton dökümü sırasında oluşturulmalı ve beton tamamen bu bölgelerde kesilmelidir.

UYGUN DERZ DOLGUSU : TETRA FUGA 120 ya daPOLYFLEX AR elastik poliüretan derz dolgusu

Derzlerin Oluşturulması

Öncelikle anolara dik çekme derzleri beton dökümünden hemen sonra kesilir. Bu sırada duvar kenarları da kolonların hemen yanından kesilmelidir. Daha sonra ano derzlerinin çatlaması ile ano derzleri kesilmelidir.


Hardtop 300 premium plus

Tanım

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento esaslı, korunt ve silisyum karbür agrega içeren, toz halde, beton yüzey sertleştirici.

Kullanım

Tüm endüstriyel zeminlerde, iç ve dış mekanlarda, özellikle darbelere ve aşınmaya dayanıklı, tozumaz, pürüzsüz ve düzgün beton zeminlerde ekonomik ve dekoratif zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır.Üretim tesisleri, mekanik atölyeler, okullar, alışveriş merkezleri, depolar, demir çelik tesisleri gibi yüksek aşınma ve darbe dayanımı gerektiren alanların kaplanmasında kullanılır.

Uygulama

Hardtop uygulamasına beton üzerine çıkılabilecek kıvama geldiğinde yani betonda 3-6 mm derinlikte ayak izi kalınca başlanmalıdır. Bu sırada yüzeyde su bulunmamalı ve yüzey nemli olmalıdır. İlk uygulamada 3 kg/m² Hardtop yüzeye serpilir, malzeme nemlenince tepsi ile fazla işlem yapmadan perdahlanır.Daha sonra vakit geçirmeksizin bir önceki uygulama yönüne dik olarak 2 kg/m² Hardtop yüzeye serpilir. Yüzey nemlenince terar tepsi ile perdahlanır. Yüzey mala perdahı ile istenilen kaliteye kadar malzemeye zarar vermeden perdahlanarak bitirilir. Hardtop uygulanmış beton yüzeylerin çok iyi kürlendirilmesi istenilen yüzey kalitesinin elde edilmesi açısından oldukça önemlidir.


Özel Nitelikler

Verim

Her 1 mm kalınlık için 1,750 gr/m² verim ile uygulanabilir. Yüzeydeki aşınma ve darbelere göre 4-8 kg/m² kullanılabilir.

Ambalaj

25 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda.

Depolama

Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

Teknik Veriler

Eğilme mukavemeti
11.2 N/mm²
Basınç mukavemeti
84.0 N/mm²
Aşınma değeri
0.4 cm³/50cm²
Mohs Sertliği
9-9,5 relatif
Sıcaklık Dayanımı
1700 ºC
Vickers Sertliği
24000 N/mm²